Nie ma precyzyjnej daty określającej wybór biegłego rewidenta. Jednak zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania umowę w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji określa art. 26 ust. 3 tej ustawy, generalnie można ją rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończyć nie później niż do 15 dni po zakończeniu roku. Jednak niektóre składniki należy inwentaryzować na dzień bilansowy. Dlatego graniczną datą wyboru biegłego rewidenta są terminy rozpoczęcia inwentaryzacji w przedsiębiorstwie.