Rada Ministrów przyjęła 21 listopada przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Na podstawie znowelizowanej ustawy tzw. okołobudżetowej na 2017 r.:

- Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł otrzymać z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych (udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wobec poszczególnych świadczeniodawców w danym zakresie) – do 1 mld zł.

- Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa (w formie dotacji celowej) do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej – do 200 mln zł.

- Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa do działu administracji państwowej „Gospodarka Morska” na realizację zadań w obszarze morskiej – do wysokości 200 mln zł.

- Minister budownictwa i infrastruktury będzie mógł przekazać z budżetu państwa dodatkowe środki (ponad kwotę określoną w ustawie budżetowej na 2017 r.) na Fundusz Termomodernizacji i Remontów – do wysokości 180 mln zł.

- Minister rozwoju i finansów będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa (w formie dotacji celowej) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradobicia – do wysokości 100 mln zł.

- Minister finansów i rozwoju będzie mógł przeznaczyć dodatkowe środki na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego – do wysokości 79 mln zł.

Wszystkie zadania zostaną sfinansowane z oszczędności w rezerwach celowych budżetu państwa.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.