W przedmiotowej sprawie spółka zorganizowała uroczystość jubileuszową dla swoich pracowników, którzy mają dziesięcioletni staż pracy. Organizacja balu została zlecona firmie zewnętrznej, jej koszt został obliczony ryczałtowo i w całości pokryty ze środków obrotowych spółki.

Spór dotyczył możliwości obliczenia wartości świadczenia uzyskanego przez każdego z pracowników, a to z tego względu, że usługa zakupiona przez pracodawcę od firmy zewnętrznej ma charakter kompleksowy i obejmuje "koszyk" świadczeń, a więc zestaw różnorodnych atrakcji oferowanych podczas imprezy. Ponieważ określenie, z których konkretnie atrakcji i w jakim zakresie określony pracownik skorzystał, jest niemożliwe, to zarówno spółka, jak i sąd pierwszej instancji, wywiedli wniosek o niemożności przypisania pracownikowi wartości świadczenia, które ten faktycznie otrzymał.

Odmienne stanowisko zajął organ podatkowy, według którego nie ma przeszkód, aby ustalić wartość świadczeń otrzymanych przez uczestnika imprezy jubileuszowej, a pracodawca ma możliwość ustalenia, którzy pracownicy brali udział w imprezie i odniesienia tego do ogólnego kosztu organizacji imprezy. W opinii organu o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z imprezy o określonej wartości pieniężnej, lecz uzyskanie samej możliwości skorzystania z niej. Umożliwienie pracownikowi nieobowiązkowego uczestnictwa w spotkaniu jubileuszowym stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd kasacyjny wskazał za organem podatkowym, że uzyskanie świadczenia przez każdego z pracowników należy wiązać z zagwarantowaniem możliwości skorzystania z pakietu usług zakupionych przez pracodawcę, niezależnie od zakresu faktycznego skorzystania z poszczególnych usług tworzących zakupiony pakiet. Możliwe jest też ustalenie wartości pieniężnej tego świadczenia na podstawie ceny zakupu usługi (jako pakietu) i przy uwzględnieniu liczby z niej korzystających. W konsekwencji spółka powinna obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., II FSK 602/11

Czytaj także:

Pracownik nie płaci podatku od firmowej imprezy

Pracownik kopie piłkę bez podatku

O opodatkowaniu decyduje ustawa a nie warunki umowy