Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1828) wprowadza kontynuację zaniechania. Wcześnie było ono określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 416). Chodzi o zaniechanie dochodu do opodatkowania, który powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego obejmuje te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jakkolwiek, bowiem uczelnie medyczne (publiczne uczelnie medyczne, publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) są potencjalnymi uprawnionymi do udziału w procesie przekształceniowym SP ZOZ (objętymi zakresem podmiotowym rozporządzenia), z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że dotychczas w nim nie uczestniczyły i taka sytuacja w przypadku takich podmiotów nie wystąpi.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 r. formę organizacyjno-prawną z SP ZOZ w spółkę kapitałową zmieniły 73 zakłady lecznicze, przy czym samorząd posiada 100% udziałów w 66 spółkach kapitałowych, natomiast w jednej spółce – w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju prawa z akcji wykonuje Minister Zdrowia.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Jego celem jest umożliwienie i ułatwienie rozwoju powstałych spółek kapitałowych, zapewnienie działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów