Proponowana zmiana stanowi wytyczne uszczegóławiające zasady ustalania i ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z wyceny instrumentów dłużnych w wartości godziwej. IASB przygotowała powyższy dokument w odpowiedzi na wniosek Komitetu Interpretacyjnego ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF – ang. IFRIC) w związku z dużą rozbieżnością rozwiązań stosowanych w praktyce, zwłaszcza w sytuacji, gdy z tytułu wyceny instrumentów dłużnych w wartości godziwej jednostki ponoszą straty.

W proponowanej zmianie IASB przede wszystkim potwierdza, że spadek wartości bilansowej wycenianych w wartości godziwej instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej (w przypadku których kwota główna (nominał) podlega spłacie w terminie wykupu) powoduje powstanie ujemnych różnic przejściowych niezależnie od tego, czy posiadacz instrumentu zamierza go utrzymać do terminu wykupu czy też sprzedać wcześniej, ani od tego, na ile prawdopodobne jest, że emitent instrumentu będzie wywiązywał się z obowiązku dokonywania umownych płatności.

Uwagi i komentarze dotyczące proponowanej zmiany MSR 12 można zgłaszać do 18 grudnia. Pełna wersja proponowanej zmiany wraz z pytaniami, jakie IASB kieruje do użytkowników/sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF jest dostępna pod adresem: http://www.ifrs.org >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego