Rada Ministrów przyjęła 12 września br. projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Jak podkreślają jego autorzy, projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów.

Zgodnie z projektem, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do – udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – informacji o:
- niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
- nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
- zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy – na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”, jako odrębnego środka dowodowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.