Uchwalona 10 września 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej, której planowany termin wejścia w życie przypada 1 stycznia 2016 r., wprowadza regulację, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następować będzie przez złożenie korygującej deklaracji. Zniesiony zostanie zatem obowiązek dołączenia do korekty deklaracji podatkowej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W związku z tą zmianą zaistniała potrzeba zmiany wzoru zeznania CIT-CFC. W rozporządzeniu proponuje się modyfikację objaśnień do wzoru formularza w nim określonego poprzez ograniczenie się w nich jedynie do wskazania podstawy prawnej do złożenia korekty deklaracji, z pominięciem treści tego przepisu.

Rozporządzenie z 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U., poz. 1980) wejdzie  w życie 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych zobowiązani będą od tego dnia składać zeznania CIT-CFC, stosując wzór zeznania stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł