– Mimo biurokratycznego oporu, nie ustajemy w eliminowaniu barier hamujących rozwoju przedsiębiorczości w Polscy. Chcemy, aby nasza ustawa została przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu – powiedział sekretarz stanu w MG Mieczysław Kasprzak.
Dotychczas w ramach konsultacji międzyresortowych został zaakceptowany projekt dotyczący dłuższego terminu na złożenie deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości. Według projektu MG wydłużenia terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości i przełożeniu go z 15 stycznia na 15 lutego każdego roku jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. Zdaniem pracowników resortu ułatwi to podatnikom poprawne wypełnienie deklaracji. Obecny termin jest zbyt krótki – mogą się zdarzyć sytuacje niezależne od podatnika, które uniemożliwią mu wywiązanie się z jego obowiązku do 15 stycznia. W wyniku uzgodnień z Ministerstwem Finansów termin na złożenie tej deklaracji zostanie wydłużony do 31 stycznia.
Przykłady rozwiązań zaproponowanych w założeniach do ustawy, których nie poparło Ministerstwo Finansów:
1. Szybszy zwrot VAT – w ciągu 30, a nie jak obecnie 60 dni
– Skróceniu tego terminu zwiększy możliwości inwestycyjne małych i średnich firmy. Przedsiębiorcy nie będą już musieli tak długo czekać na zwrot ich pieniędzy – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
W konsultacjach międzyresortowych Ministerstwo Finansów nie poparło propozycji MG, aby przedsiębiorcy szybciej otrzymywali zwrot nadpłaconego podatku VAT.
Głównym argumentem podnoszonym przez MF jest wzrost liczby różnego rodzaju wyłudzeń podatku VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zdaniem resortu finansów ustawowe skrócenie terminu zwrotu VAT dla wszystkich podatników, spowodowałoby nasilenie tego procederu.
W opinii MG skrócenie terminu zwrotu VAT nie powinno wpłynąć na wzrost liczby wyłudzeń. Organy podatkowe dysponują instrumentami, które umożliwiają skuteczną weryfikację tych zwrotów również w skróconym terminie tj. 30 dni.
Co ważne, w innych krajach Unii Europejskiej proces zwrotu podatku VAT przebiega znacznie szybciej niż w Polsce. Według danych OECD, w Austrii trwa to przeciętnie 28 dni, w Danii – 21 dni, Estonii – 5 dni, Finlandii – 14 dni, we Francji – 30 dni, Irlandii – 20 dni. Dowodzi to, że przy krótszym terminie również możliwa jest skuteczna weryfikacja rozliczeń i zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT.
2. Indywidualne i ogólne interpretacje podatkowe
To kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców, które znalazło się w założeniach ustawy.
- Dzięki naszej propozycji zmniejszy się w obrocie prawnym liczba sprzecznych interpretacji podatkowych, a obywatele i przedsiębiorcy będą mieli pewność, że nie naruszają żadnych przepisów – zaznacza wicepremier Waldemar Pawlak.
Resort finansów nie widzi potrzeby wprowadzenia takich interpretacji. Według MF, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy podatnik nie zgadza się z wydaną dla niego interpretacją indywidualną, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
MF jest także przeciwne, aby wnioski o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego mogły składać organizacje pracodawców i związki zawodowe. W opinii resortu gospodarki, dzięki temu rozwiązaniu jedna interpretacja podatkowa dotyczyłaby np. całej branży.
3. Jeden wzór deklaracji podatkowej od nieruchomości
- Chcemy ujednolicić wzór deklaracji podatkowej od nieruchomości. Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na terenie kilku, a czasem nawet kilkuset gmin, są zmuszeni do wypełnienia analogicznej liczby deklaracji, co jest uciążliwe i pracochłonne – przypomina wicepremier Waldemar Pawlak.
Wzory obowiązujących w danym roku deklaracji na podatek od nieruchomości są określane przez uchwały rady gmin. W konsekwencji w każdej z nich funkcjonuje inny wzór takiej deklaracji.
Ministerstwo Finansów nie zgadza się z taką interpretacją. W uwagach przesłanych do MG czytamy: „(…) wobec możliwości różnicowania wysokości stawek podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania oraz wprowadzania dodatkowych zwolnień z podatku, niezależnie przez każdą radę gminy, brak jest możliwości określenia jednolitego wzoru deklaracji.”
W opinii MG opracowanie i wprowadzenie jednolitego wzoru deklaracji podatkowej od nieruchomości jest możliwe. Zwłaszcza, że na stronie MF jest już opublikowany wzór takiej deklaracji. Korzysta z niego 40 proc. gmin. Różnicowanie wysokości stawek podatku oraz wprowadzanie dodatkowych zwolnień z podatku wiązałoby się z ujednoliceniem kilku okienek zawartych w deklaracji, nie powinno zatem stanowić przeszkody w przygotowaniu takiego jednolitego wzoru.