Zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów, ale na zasadzie wyjątku mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

Na podstawie art. 8 ust. 3-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie osiągający przychód z najmu czy dzierżawy mogą wskazać, który z nich opodatkuje uzyskany z tego tytułu dochód w całości. W konsekwencji tego wyboru jeden z małżonków traci status podatnika, natomiast drugi przejmuje na siebie całą odpowiedzialność podatkową związaną ze wspólnym dochodem.

Analogicznie, możliwość opodatkowania całego przychodu z najmu w danym roku podatkowym przez jednego z małżonków przewidziana jest w art. 12 ust. 6–8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warunkiem uiszczania podatku wyłącznie przez jednego z małżonków jest złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Terminem dla złożenia takiego oświadczenia jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Oświadczenie takie małżonkowie muszą składać co roku, nawet jeśli chcą, by w kolejnych latach w dalszym ciągu przychody z tego tytułu opodatkowywało jedno z nich.