Właściwość ogólna została uregulowana w sposób zgodny z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, które utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz: Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany w Służbie Celnej >>

Właściwość szczegółowa w zakresie dokonywania zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy została uregulowana z uwzględnieniem struktury organizacyjnej organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy. W projekcie wskazano 16 izb celnych na rachunek bankowy, których dokonuje się wpłat akcyzy i z których rachunku dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy.

Projektowane regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego