Zgodnie z art. 105 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi 18,6 proc. podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych oraz 3,1 proc. podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego,

2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego,

3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu.

Jak wyjaśnił Minister, obowiązujące stawki akcyzy na samochody osobowe mają zastosowanie nie tylko do samochodów sprowadzonych z zagranicy, ale odnoszą się do wszystkich pojazdów podlegających akcyzie, zatem również do samochodów nowych wyprodukowanych i sprzedawanych na terytorium kraju.

Jednolitość stawek akcyzy na samochody osobowe oraz równe traktowanie podmiotów, zarówno tych sprowadzających samochody do kraju, jak i tych produkujących i sprzedających na terytorium kraju nowe auta, pozostaje w zgodzie z zasadami równości wobec prawa, a uzależnienie w tym wypadku wysokości stawek jedynie od pojemności silnika nie narusza tej zasady. Natomiast sytuacja odwrotna - jak podkreślił Minister - w której miejsce pochodzenia samochodu osobowego stanowiłoby kryterium różnicowania stawki akcyzy, interpretowana mogłaby być jako naruszenie zasady równości wobec prawa.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego