Od 3 sierpnia br. zaprzestaje się dokonywania aktualizacji danych na zasadach określonych w Instrukcji PDR obowiązującej przed dniem uruchomienia usługi e-Klient SC. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC albo awaryjnie klucza do bezpiecznej transmisji danych, uzyskania numeru EORI, dokonania rejestracji podmiotu, będącego nowym Klientem Służby Celnej, dokonania aktualizacji danych dotychczas zarejestrowanych w PDR, należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej".

Zobacz: Usługa e-Klient SC wprowadzi centralizację procesu rejestracji >>

Jedynie osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, posiadające siedzibę poza terytorium Polski, które nie korzystają z usług polskich przedstawicieli oraz ich reprezentanci mogą dokonywać rejestracji na zasadach określonych w dotychczasowej Instrukcji PDR.

W ramach usługi e-Klient SC możliwe jest uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (niekwalifikowany podpis elektroniczny, który zastępuje dotychczas wydawane klucze do bezpiecznej transmisji danych). W przypadku niedostępności usługi wydawania certyfikatu niekwalifikowanego SC za pośrednictwem PUESC (awaria) w okresie przejściowym możliwe jest wnioskowanie o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych.

Osoby, które od 3 sierpnia 2015 r. uzyskały certyfikat niekwalifikowany SC (lub, w przypadku niedostępności usługi, uzyskały klucz do bezpiecznej transmisji danych), którym zamierzają się posługiwać przy sporządzaniu elektronicznych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych, muszą wypełnić i złożyć „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat" którego treść dostępna jest na stronie resortu finansów.

Korzystanie z Systemów Celnych (tj. CELINA, ECS, ICS, INTRASTAT, NCTS, EMCS PL) w zakresie komunikacji odbywać się będzie nadal na dotychczasowych zasadach i tą samą drogą, co dotychczas, z pominięciem portalu PUESC. Osoby, które od 3 sierpnia 2015 r. otrzymały dostęp do Systemów CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT, logują się używając jako loginu numeru ID SISC, a jako jednorazowego hasła pierwszych 8 cyfr numeru ID SISC. Hasło to będzie jednocześnie pełniło rolę hasła awaryjnego, umożliwiającego przywrócenie dostępu do Systemów Celnych.

Do czasu udostępnienia nowych kanałów komunikacyjnych i Systemów AIS, AES, NCTS2, zaleca się, aby klienci którzy przed dniem wdrożenia usługi e-Klient SC korzystali z systemów informatycznych Służby Celnej i byli zarejestrowani w PDR w celu komunikacji z Systemami CELINA, ECS, ICS, i/lub INTRASTAT, dokonywali powiązania danych konta założonego na PUESC z danymi zarejestrowanymi w PDR i sprawdzenia, czy dane te są prawidłowe.

Ze względu na fakt, że wcześniejsze powiązanie danych konta PUESC z danymi dotychczas zarejestrowanymi w PDR warunkuje możliwość dokonywania na portalu PUESC czynności związanych z aktualizacją swoich danych, rejestracji i aktualizacji danych podmiotu, jak i danych dotyczących zakresu reprezentacji, resort finansów zaleca dokonywanie powiązań jeszcze przed 3 sierpnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego