W stosunku do aktualnie obowiązującego wzoru formularza PIT/O, wzór określony w projekcie z 8 sierpnia 2013 r. zawiera następujące zmiany:

1) w opisie po tytule formularza, na końcu zdania trzeciego dodano wyrazy „podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków". Celem tej zmiany jest umożliwienie organom podatkowym weryfikowanie poprawności odliczeń dokonywanych przez podatników w ramach ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT, w kontekście kryterium dochodowości wprowadzonego ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278) dla małżeństw z jednym dzieckiem. Jednocześnie, aby zmiana ta była lepiej widoczna dla podatników, ww. wyrazy wpisano pogrubioną czcionką;

2) w części B dotyczącej odliczeń od dochodu (przychodu):

- wiersz pierwszy dotyczący odliczeń z tytułu darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT rozbito na odrębne pozycje odpowiadające poszczególnym literom tego przepisu, tj. na darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych (lit. a), na cele kultu religijnego (lit. b) oraz na cele krwiodawstwa (lit. c). Powyższe pozwoli na zbieranie danych statystycznych o wysokości oraz rodzajach darowizn odliczanych przez podatników podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Konsekwencją powyższego jest zmiana opisów tego wiersza oraz numeracji pozycji formularza, a także zmiana odwołań do pozycji tego formularza we wzorach zeznań podatkowych,

- po tytule wiersza pierwszego i drugiego dodano przypis informujący, iż w przypadku wypełnienia wiersza dotyczącego odliczeń z tytułu darowizn, należy wypełnić cześć D „Informacja o przekazanych darowiznach i o obdarowanych". Umiejscowienie tej informacji w przypisie dolnym pozwoli jej nie powielać w trzech odrębnych rubrykach wiersza pierwszego oraz w wierszu drugim. Jednocześnie konsekwencją tej modyfikacji jest zmiana numeracji dalszych przypisów,

- w wierszu „Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet" dodano nowe pozycje (pola wyboru), które osoby korzystające z tej ulgi byłby zobowiązane zaznaczyć, w sytuacji gdy w rozliczeniu za rok ubiegły lub w rozliczeniu za rok (lata) poprzedzające rok ubiegły podatnik (odpowiednio małżonek) korzystały z ulgi internetowej. Towarzyszy temu dodanie opisu informującego, że odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Powyższa modyfikacja związana jest ze zmianą z dniem 1 stycznia 2013 r. okresu korzystania z przedmiotowego odliczenia. Jak stanowi art. 26 ust. 6h ustawy o PIT, dodany nowelizacją ustawy z dnia 24 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1278), omawiane odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik (odpowiednio małżonek) nie korzystał z tego odliczenia. Doprecyzowanie tej regulacji zawiera art. 2 nowelizacji z dnia 24 października 2012 r., zgodnie z którym podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej może skorzystać z ulgi internetowej wyłącznie za rok 2013,

- w wierszu „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)" skreślono opis informujący, iż wiersza tego nie wypełniają podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem za 2011 r., z uwagi na utratę jego aktualności w odniesieniu do rozliczenia dokonywanego za rok 2013 i lata kolejne,

- w treści przypisu dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaktualizowano dziennik promulgacyjny poprzez zastąpienie wyrazów „Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307" wyrazami „Dz. U. z 2012 r. poz. 361",

- w treści przypisu umiejscowionego po tytule wiersza ósmego „Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7" zrezygnowano z odwoływania się do konkretnych pozycji tego wiersza poprzez odwołanie do całego wiersza;

2) w części C dotyczącej odliczeń od podatku:

- w wierszu „Ulga na dzieci" dotychczasowy opis informujący, że w przypadku korzystania z tej ulgi, należy wypełnić cześć E, przeniesiono do przypisu dolnego, analogicznie jak uczyniono to w części B w wierszach dotyczących odliczeń z tytułu darowizn. Jednocześnie w treści przypisu zrezygnowano z odwoływania się do konkretnych pozycji tego wiersza poprzez odwołanie do całego wiersza,

- w treści przypisu umiejscowionego po tytule wiersza piątego „Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4" zrezygnowano z odwoływania się do konkretnych pozycji tego wiersza poprzez odwołanie do całego wiersza.

Konsekwencją zmian w zakresie odliczenia z tytułu darowizn oraz ulgi internetowej jest zmiana numeracji pozycji formularza, zmiana numeracji przypisów dolnych oraz zmiana odwołań do pozycji tego formularza.

Resort finansów proponuje, aby zmieniony wzór miał zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przypomnijmy, wzór PIT/O to załącznik do zeznania PIT-36 oraz PIT-37. Formularz ten składają osoby dokonujące odliczeń innych niż mieszkaniowe lub innych niż bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Obecnie formularz ten wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń od:

1) dochodu z tytułu: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, użytkowania sieci Internet, nabycia nowych technologii,

2) od podatku z tytułu: kontynuowania na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej, ulgi inwestycyjnej, składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną, ulgi na dzieci oraz ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT.

Formularza tego nie wypełniają natomiast osoby dokonujące odliczeń mieszkaniowych (w tym w ramach tzw. ulgi odsetkowej), jak i odliczeń wprost wymienionych w zeznaniu podatkowym (mowa tu w szczególności o składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne).