Metryka sprawy ma stanowić obowiązkową część akt sprawy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100) w metryce powinny być wskazane wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w określonej sprawie.

Metryka wraz z dokumentami do których odsyła powinny być na bieżąco aktualizowane. Przyjęcie takiej formy dokumentacji postępowań podatkowych pozwoli na kontrolę podejmowanych przez urzędników czynności.

Wskazana powyżej regulacja będzie obowiązywała od 7 marca. Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które określa wzór i sposób w jaki ma być prowadzona metryka.

Zgodnie z projektem metrykę sprawy zakłada i aktualizuje osoba prowadząca sprawę w postępowaniu podatkowym. W przypadku gdy metryka jest prowadzona w formie elektronicznej osoba prowadząca sprawę drukuje metrykę w trakcie postępowania i po podjęciu ostatniej czynności, a następnie dołącza do akt sprawy.

Ministerstwo Finansów opracowało wzór metryki, zgodnie z którym metryka zawiera:
1) rodzaj czynności,
2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która podjęła czynność w postępowaniu podatkowym,
3) datę czynności,
4) rodzaj, datę i numer dokumentu określającego podjętą czynność,
5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby prowadzącej sprawę z podaniem okresu jej prowadzenia.

W przypadku akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym, metrykę stanowić będzie chronologiczne zestawienie podejmowanych czynności.
Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 7 marca br.