Przygotowany projekt przepisów wykonawczych ma doprecyzować obowiązki wynikające z ustawy o grach hazardowych. Podmioty rozpoczynające działalność hazardową przez internet zobowiązane są do prowadzenia systemu archiwizacji danych, które umożliwią identyfikację gracza czy pobór podatku.

Projekt określa zakres danych poddanych archiwizacji przez podmioty urządzające zakłady wzajemne przez internet oraz sposób ich archiwizacji.

Dane, które podmiot urządzający e-hazard obowiązany jest archiwizować podzielono na cztery grupy:

1) dane pozwalające na ustalenie przebiegu i wyników zakładów wzajemnych,

2) dane pozwalające na ustalenie przeprowadzonych transakcji wynikających z zakładu wzajemnego, w szczególności dotyczące przepływów finansowych wynikających z zawieranych zakładów,

3) dane niezbędne do identyfikacji gracza,

4) dane dotyczące zarządzania systemem informatycznym sterującym działaniem urządzenia.

Zasadniczym celem przygotowywanej regulacji jest zapewnienie możliwości sprawowania efektywnej kontroli nad urządzaniem zakładów wzajemnych przez internet. Jednym z elementów systemu kontroli ma być zapewnienie zdalnego dostępu do urządzeń służących do archiwizacji danych.