Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi rehabilitacyjnej daje każdy wydatek poniesiony na przebudowę pojazdu mechanicznego, zamontowanie dodatkowego wyposażenia (poza wyposażeniem standardowym) lub dostosowanie tego pojazdu do potrzeb wynikających z rodzaju orzeczonej niepełnosprawności.

W odpowiedzi na interpelację poselską minister wskazał, że tworzenie dla wszystkich osób niepełnosprawnych wspólnego katalogu wydatków podlegających odliczeniu nie byłoby dobrym rozwiązaniem. W praktyce prowadziłoby do sytuacji, w której uwzględniając wyłącznie rodzaj wydatku (a nie potrzeby wynikające z niepełnosprawności) z prawa do ulgi korzystałyby osoby do tego nieuprawnione lub, co gorsze, prawa tego pozbawione byłyby osoby, które, przystosowując pojazd mechaniczny do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, poniosły wydatek nieujęty w obowiązującym wykazie.

Minister podkreślił również, że resort nie prowadzi prac mających na celu zmianę ustawy o PIT, w taki sposób, aby odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegały nie tylko wydatki na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale również wydatki poniesione na zakup pojazdu mechanicznego.

Odpowiedź na interpelację poselską nr 4265/2016