Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Po tym, jak minister z urzędu zmienił korzystne dla podatników interpretacje podatkowe i uznał, że osoby, którym umorzono m.in. należności czynszowe, będą musiały uregulować podatek, Rzecznik w wystąpieniu generalnym skierowanym do resortu wskazał na konieczność wzmocnienia sytuacji podatkowej tej grupy obywateli, np. poprzez wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku. Rzecznik argumentował, że jeżeli obywatele nie dysponują odpowiednimi środkami pozwalającymi na spłatę należności czynszowych, to oczywiste, że trudno jest im ponieść dodatkowy ciężar podatkowy z tytułu umorzenia.

Zobacz: RPO chce zaniechania poboru PIT od umorzonych czynszów za lokale komunalne >>

Odpowiedź resortu finansów

Resort zapewnił w odpowiedzi, że dostrzega trudną sytuację osób najuboższych, którym umorzono zaległości czynszowe i rozważa kilka rozwiązań tego problemu, aby doprowadzić do ujednolicenia w całym kraju stanowiska organów podatkowych w tej sprawie i  aby przyjąć racjonalne, rozsądne kryteria ulgi podatkowej opartej na zasadach sprawiedliwości społecznej.

Projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku

Wygląda na to, że sugestia RPO została wzięta pod uwagę, bo na stronie Rządowego Centrum Legislacji został właśnie opublikowany projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Projekt zawiera regulacje, które skutkują zaniechaniem poboru podatku PIT od umorzonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczących: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od ww. należności oraz nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaniechanie ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wydanie rozporządzenia spowoduje, iż jednostki samorządu terytorialnego nie będą obowiązane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT-8C w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów