Dwójka posłów zapytała ministra finansów czy dochód ze sprzedaży kwot produkcyjnych w gospodarstwach rolnych nieprowadzących działów specjalnych produkcji rolnej jest dochodem z prawa majątkowych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśnił, że kwoty produkcyjne stanowią uprawnienie producenta towaru rolnego do wprowadzenia do obrotu określonej jego ilości np. mleka, cukru. Minister odwołał się tu do obowiązujących przed 3 października 2015 r. tzw. kwot mlecznych. Z przepisów ustawy o organizacji rynku mleka wynikało, że podmiot skupujący mleko obowiązany jest do skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwoty indywidualne dla dostaw (tzw. kwoty mleczne). Prawo to było zbywalne i dziedziczne, realizowało bowiem interes ekonomiczny uprawnionego, ponieważ dawało mu możliwość zbycia konkretnie określonej ilości mleka, a jego wartość określa wynikająca z umowy cena sprzedaży tego prawa. Prawo do kwoty indywidualnej jawi się więc jako prawo majątkowe.

Minister wskazał natomiast, że na gruncie ustawy o PIT przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do kwoty indywidualnej nie można uznać za przychód z działalności rolniczej określonej w art. 2 ust. 2 ustawy PIT. Taką działalnością jest z pewnością tylko produkcja mleka bowiem działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnej hodowli.

Przychodu ze sprzedaży „rolniczych kwot produkcyjnych” nie należy kwalifikować też do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 10 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 15 ustawy PIT). Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 ustawy PIT, działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przychód ze sprzedaży „rolniczych kwot produkcyjnych” należy natomiast kwalifikować do przychodów z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy PIT). Zgodnie z art. 18 ustawy PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również odpłatnego zbycia tych praw. Zdaniem ministra zawarty w art. 18 ustawy PIT katalog praw majątkowych jest przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Dlatego też do katalogu praw objętych zakresem powołanej regulacji można zaliczyć także inne prawa niewymienione w tym przepisie, w tym np. środki otrzymane ze sprzedaży kwoty indywidualnej (tzw. kwoty mlecznej). Prawidłowość prezentowanego stanowiska została potwierdzona m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 września 2011 r. sygn. akt II FSK 600/10, LEX nr 1067923.

Odpowiedź z 17 października 2016 r. na interpelację poselską nr 6432 w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży rolniczych kwot produkcyjnych, sygn. DD2.054.15.2016.CRS

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów