Zobacz: MF proponuje nowe przepisy ws. ubytków wyrobów akcyzowych >>

W ocenie Lewiatana, zaproponowany w projekcie mechanizm uproszczonego sposobu rozliczania ubytków paliw ciekłych, stanowić będzie istotne zmniejszenie obciążeń o charakterze administracyjnym dla podmiotów dokonujących obrotu tymi wyrobami.

Wśród zgłoszonych uwag do projektu eksperci postulują uwzględnienie w regulacji zasad rozliczania ubytków tzw. olejów smarowych i ubytków LPG.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym rozszerza definicję ubytków wyrobów akcyzowych również na straty wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (tzw. olejów smarowych), powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zasadne wydaje się zatem uwzględnienie również przy zmianie rozporządzenia ws. maksymalnych norm ubytków - zasad rozliczania ubytków olejów smarowych. Z podobnych względów, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, w ocenie Konfederacji, zasadne jest uwzględnienie w projekcie również zasad rozliczania ubytków gazów propan i butan (oraz ich mieszanin) w stanie skroplonym, tj. tzw. LPG.

Eksperci chcą również, by w projekcie doprecyzowano zapis o rocznym rozliczeniu ubytków paliw ciekłych związanych z ich magazynowaniem, a także zapisu o rozliczeniu ubytków alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów.

Nowe zasady rozliczania ubytków paliw ciekłych odnoszą się do rozliczenia „rocznego", podczas gdy ich projektowane wejście w życie to 1 lipca 2015 r. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Lewiatan postuluje wprowadzenie przepisu przejściowego, precyzującego, iż nowe zasady mają zastosowanie do rozliczenia ubytków za cały 2015 r. (a nie np. za okres od lipca do grudnia).

Informacja ppochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego