Projektowana regulacja zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz. U. poz. 1087).

W projekcie określono normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych, które obecnie ustalają naczelnicy urzędów celnych. Decyzje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utracą moc w części dotyczącej norm dopuszczalnych ubytków.

Drugi z projektów to zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1526). W projekcie określono sposób rozliczania ubytków paliw ciekłych powstających w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowych oraz wydania z magazynu w czasie ich magazynowania. Zaproponowano, aby ubytki paliw ciekłych mogły być rozliczane analogicznie do wyrobów węglowych.

Obecnie ubytki powstające podczas przemieszczania alkoholu etylowego są rozliczane w odniesieniu do każdej dostawy. Podatnicy deklarują i obliczają akcyzę od każdej przesyłki, w przypadku której powstaną ubytki. Zaproponowane rozwiązania powinny zmniejszyć obciążenia administracyjne, zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 lipca 2015 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl,