Chodzi o wejście w życie 19 maja br. dwóch rozporządzeń ministra finansów z 23 kwietnia 2015 r. ws. określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych) - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zobacz: MF zmienił "czarną listę" rajów podatkowych >>

Jak przypomniała mec. Agnieszka Soja z kancelarii SPCG (T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski), aby dany kraj lub terytorium został wykreślony z listy rajów podatkowych, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch kryteriów. Musi istnieć podstawa do wymiany informacji podatkowych - wynikająca np. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niezależnie dany kraj/terytorium musi uzyskać pozytywną ocenę w ramach raportu Peer Review Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W 2014 r. siedem państw i terytoriów zostało ocenionych jako w dużym stopniu spełniające standardy OECD w ramach efektywnej wymiany informacji podatkowych. W efekcie od 19 maja jako raje podatkowe nie są już traktowane: Aruba, Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat oraz Turks i Caicos.

Mec. Soja wskazała, że w dalszej kolejności oznacza to m.in. zmniejszenie liczby podmiotów, na których ciążą obowiązki dokumentacyjne wynikające z dokonywania transakcji, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

Zredukowana zostanie też lista kontrahentów niebędących osobami prawnymi a zawierających umowy spółki, a także zawierających umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, gdzie jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

„Zmiana ta wywrze skutek także w odniesieniu do podmiotów, które czerpią dochody ze spółek, mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju zaliczanym do tej pory do rajów podatkowych, wyłączając ich spod regulacji dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, tzw. CFC, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.” – wskazała mec. Soja.

Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o CIT i PIT dotyczy opodatkowania dochodów zagranicznych spółek tworzonych przez polskich podatników, czyli tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Przy jej pomocy rząd chce ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę.

Zobacz: Raje podatkowe mniej atrakcyjne dzięki nowym zasadom opodatkowania CFC >>

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z CFC mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasada ta ma być stosowana m.in. pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności.

Za CFC uznany ma być też każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie rajów podatkowych, a także podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Zgodnie z nowelizacją ustawa o CFC nie będzie miała zastosowania m.in. w przypadku, gdy przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym progu 250 tys. euro.

Za „dobrą decyzję”, która „powinna przynieść ulgę wielu przedsiębiorcom” mec. Soja uznała też niedawne usunięcie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania z projektu ustawy nowelizującej ordynację podatkową.

Zobacz: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie wyłączona z noweli Ordynacji podatkowej  >>

Unikaniem opodatkowania miało być "zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną". "Znaczną korzyść" podatkową zdefiniowano jako przekraczającą 50 tys. zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

„Usunięcie wspomnianego rozdziału jest niewątpliwie dobrą decyzją, ponieważ brzmienie zaproponowanych przepisów budziło ogromne wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy KPRM oraz pozostałych ministerstw. Obawiano się, że podatnicy będą ponosić konsekwencje swojej zgodnej z prawem działalności, którą organy podatkowe uznają za unikanie opodatkowania” - zaznaczyła mec. Soja.

Jak jednak przypomniała, resort finansów zapowiedział już, że klauzula będzie przedmiotem dodatkowych analiz i projekt w tym zakresie zostanie przekazany do procedowania w późniejszym terminie.(PAP)