KRBR informuje w komunikacie nr 59/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w okresie rozliczeniowym, że zgodnie art. 4 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia, którego program kształcenia ma na celu podnoszenie wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

W związku z wprowadzeniem przez KRBR 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmującego lata 2015-2017, biegły rewident powinien w tym przedziale czasowym odbyć szkolenie zarówno z rewizji finansowej, jak i z rachunkowości.Oznacza to, że w poszczególnych latach kalendarzowych okresu rozliczeniowego może odbyć szkolenie np. wyłącznie z rewizji finansowej lub wyłącznie z rachunkowości, ale w okresie trzech lat bezwzględnie wymagane jest odbycie szkolenia zarówno z rewizji finansowej, jak i rachunkowości.

Ponadto, w komunikacie nr 60/2015 z 23 czerwca 2015 r. w sprawie tematyki oraz liczby godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że zgodnie art. 4 ust. 2b ustawy. część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego w formach określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1730).

Zobacz: Biegły rewident musi odbyć 120 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego >>

Tematyka samokształcenia powinna obejmować zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i dotyczyć:

- rachunkowości,

- rewizji finansowej,

- podatków,

- wiedzy ogólnoekonomicznej,

- prawa – szczególnie prawa gospodarczego i finansowego,

- zagadnień informatycznych.

KRBR informuje o zasadach zaliczania liczby godzin przez poszczególne formy samokształcenia:

1) uczestnictwo w konferencjach - zalicza taką liczbę godzin, jaka jest podana w zaświadczeniu lub certyfikacie;

2) praca dydaktyczna, naukowo-dydaktyczna lub naukowa – zalicza 16 godzin samokształcenia każdego roku okresu rozliczeniowego;

3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych – zalicza 16 godzin samokształcenia każdego roku okresu rozliczeniowego;

4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) - zalicza taką liczbę godzin, jaka jest podana w zaświadczeniu lub certyfikacie;

5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego - zalicza taką liczbę godzin, jaka jest podana w zaświadczeniu lub certyfikacie;

6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych – zalicza 16 godzin samokształcenia każdego roku okresu rozliczeniowego;

7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym;

- napisanie książki – zalicza 48 godzin samokształcenia w okresie rozliczeniowym,

- napisanie rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym - zalicza 16 godzin samokształcenia;

8) opracowanie wydanego programu multimedialnego – zalicza 48 godzin samokształcenia w okresie rozliczeniowym;

9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach – zalicza 16 godzin samokształcenia każdego roku okresu rozliczeniowego.

Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu powinny zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko biegłego rewidenta,

2) nazwę organizatora,

3) temat szkolenia,

4) termin, w którym szkolenie odbywało się,

5) liczbę godzin szkolenia.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta