Pytanie

Podatnik składając PIT-36L, 30 kwietnia złożył również podanie o rozłożenie na raty pozostałej kwoty do zapłaty. W dniu 5 maja z uwagi na błędne podanie wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, została złożona korekta zeznania.
Czy w związku ze złożoną w terminie późniejszym korektą, urząd może odmówić rozłożenia na raty zaległości podatkowej?

Odpowiedź

Opisywana sytuacja nie powinna mieć wpływu na przebieg postępowania podatkowego w zakresie wydania decyzji ratalnej.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 67a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Okoliczność że 30 kwietnia 2015 r. zostało złożone podanie o rozłożenie na raty "pozostałej kwoty do zapłaty", zaś 5 maja 2015 r. złożono korektę zeznania – nie jest podstawą do odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty podatku. Decydują o tym bowiem przesłanki natury merytorycznej ("ważny interes podatnika lub interes publiczny"), a nie kwestie natury formalnej.

Skorygowanie deklaracji poprzez poprawne podanie wysokości wpłaconych zaliczek (bez zmiany kwot "wyniku rozliczenia", w konsekwencji też kwoty, która powinna być rozłożona na raty) – nie powinno mieć wpływu na wynik postępowania w zakresie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Gdyby z kolei okazało się, że również we wniosku o rozłożenie na raty potrzebna byłaby korekta danych liczbowych – organ może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku na podstawie art. 169 § 1 o.p.

Przy czym również sam wnioskodawca, bez wezwania organu, może dokonać skorygowania czy uzupełnienia wniosku, co nie jest sformalizowane – wystarczy złożyć tylko pismo wyjaśniające ("uściślające") w sprawie.

Zobacz książkę "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Ewentualnie tylko może ulec wydłużeniu termin rozpoznania i rozpatrzenia wniosku, gdyż w myśl art. 169 § 4 o.p. do terminów załatwiania spraw, określonych w art. 139 § 1-3 o.p. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego