Pytanie

W kwietniu 2017 r. okazało się, że źle został naliczony rachunek do umowy cywilnoprawnej za 11.2016 r., nie został naliczony ZUS, mimo, iż zleceniobiorca wykazał w oświadczeniu chęć dobrowolnego przystąpienia do składek. Kwota korekty do ZUS to 800 zł. PIT-11 za 2016 r. został już wystawiony i wysłane do danej osoby. Korektę będziemy przeprowadzać w 2017 r.

Czy należy skorygować PIT-11 dla danej osoby za 2016 r. i PIT-4R?

Odpowiedź

Nie należy korygować PIT-11 za poprzedni rok – korekty składek wywołują skutki podatkowe w roku dokonania korekty.

Uzasadnienie

Na mocy art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika,

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Sięgnijmy teraz do art. 41 ust. 1-2 u.p.d.o.f. Stanowią one, że dochód uzyskany przez zleceniobiorcę pomniejsza się miedzy innymi o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego a pobrane przez płatnika. Zaliczkę natomiast pomniejsza się o składki zdrowotne pobrane przez płatnika.

Powyższe oznacza, że w danym roku można odliczyć wyłączenie te składki, które zostały zapłacone przez ubezpieczonego lub pobrane przez płatnika z jego wynagrodzenia. Jeżeli zatem składki nie zostały odprowadzone, podatek należało zapłacić w kwocie bez pomniejszeń, ale mimo to nie doszło do jego nadpłaty. Z kolei zapłata zaległych składek w bieżącym roku oznacza, że dochód należy obniżyć o składki na ubezpieczenia społeczne, a podatek – o składki zdrowotne (dotyczy to również składek zapłaconych z opóźnieniem). Najlepiej zatem zaległe składki rozliczyć tak, jak bieżące w najbliższej liście płac.

Alternatywą jest wykazanie zaległych składek dopiero w PIT-11 – zaległe społeczne należy zsumować z bieżącymi i wykazać w rubryce przewidzianej dla społecznych, a o nadpłatę zdrowotnej – pomniejszych kwotę zdrowotnych do odliczenia. Podatku nie ruszamy – zostanie on automatycznie skorygowany (odzyskany) w momencie rozliczenia (złożenia zeznania).

Powyższe ma zastosowanie w przypadku, gdy zaległe składki społeczne zostaną sfinansowane przez ubezpieczonego, to znaczy dokona on ich zwrotu, albo zleceniodawca dokona potrącenia z jego wynagrodzenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów