Minister finansów może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 ustawy o VAT terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

Obowiązek podatkowy dla czynności komorników z chwilą otrzymania zapłaty>>>

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych (działających w takim charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, uznał za uzasadnione wprowadzić szczegółowy moment powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.

Przykładowo w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego, komornikowi przysługuje od dłużnika opłata stosunkowa zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790), której może on w rzeczywistości ze względu na kondycję finansową dłużnika w ogóle nie otrzymać. W takim przypadku na mocy przedmiotowego rozporządzenia obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej należności zostanie przesunięty do momentu otrzymania zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) przez komornika.

W związku z powyższym minister finansow uznał za uzasadnione dostosowanie momentu powstania obowiązku podatkowego do specyfiki czynności wykonywanych przez komorników. W konsekwencji, niezależnie od momentu wykonania danej czynności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (w tym jeśli otrzymanie całości lub części zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności - obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dokonywania przez komornika innych czynności, np. sprzedaży majątku wykorzystywanego w jego działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy będzie powstawać odpowiednio na zasadach określonych w art. 19a - 20b ustawy oVAT.

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Komornicy będą zwolnieni z VAT tylko do końca września>>>

Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku z ww. interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. komornicy zostali objęci ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września br. W związku z powyższym rozporządzenie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1504) weszło w życie 1 października 2015 r.