Wśród przyjętych była poprawka złożona przez Izabelę Mrzygłocką (PO). Mówiła ona o przeniesieniu niemal wszystkich środków z Funduszu Kościelnego na rezerwę celową pt. "Fundusz Kościelny". Przyjęcie tej poprawki spowodowało, że niemal 6 tys. poprawek złożonych przez Ruch Palikota, a dotyczących Funduszu Kościelnego, stało się bezprzedmiotowych.

Kolejna z popartych przez komisję we wtorek poprawek, zgłoszona przez Rafała Grupińskiego (PO), dotyczy zmniejszenia o 500 tys. zł dotacji i subwencji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i przeznaczenia z tej kwoty 420 tys. zł na zwiększenie budżetu województwa opolskiego z przeznaczeniem na dotacje i subwencje na ochronę oraz opiekę nad zabytkami. Pozostałe 80 tys. zł miałoby trafić na wydatki bieżące wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Inna poprawka Grupińskiego, która została pozytywnie zaopiniowana przez komisję, dotyczy części budżetu "Szkolnictwo wyższe". Poseł PO zaproponował zmniejszenie o 498 tys. zł dotacji i subwencji na działalność dydaktyczną. Kwota ta ma być przeznaczona na rezerwę celową "Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie".

Kolejna przyjęta poprawka została złożona przez Małgorzatę Kidawę-Błońską (PO) i dotyczy zmniejszenia o 1 mln 858 tys. zł wydatków na dotacje i subwencje w części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z tej kwoty 1 mln 855 tys. zł ma być przeznaczone na zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pozostałe 3 tys. zł ma trafić na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kielcach.

Ostatnia przyjęta poprawka została złożona przez niezależnego posła Ryszarda Galla. Dotyczy ona przesunięcia 501 tys. zł w części budżetowej "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne". O kwotę tę mają zostać zmniejszone wydatki majątkowe, a zwiększone wydatki na dotacje i subwencje.

Przyjęty przez rząd pod koniec września projekt budżetu na 2013 r. zakłada, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, a wydatki będą nie wyższe, niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł.

Zgodnie z projektem dochody podatkowe mają wynieść w przyszłym roku 266 mld 982 mln 697 tys. zł, będą o 5,1 proc. większe niż w roku obecnym. Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł. Złożą się na nie dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.

Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 r. utrzymano zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Rząd w projekcie założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

rbk/ mki/ gma/