Zmiany te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE jako rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2013 z 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (Dz. Urz. UE L Nr 312, str. 1).

Poprawka Jednostki inwestycyjne została opublikowana przez IASB w październiku 2012 r. i jest (będzie) obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zgodnie z rozporządzeniem 1174/2013 (przyjmującym poprawkę Jednostki inwestycyjne do stosowania w UE) zmiany te mają być zastosowane również od 2014 r.

W świetle opublikowanej poprawki MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe został zmieniony tak, aby lepiej odzwierciedlać model biznesowy jednostek inwestycyjnych. Zawiera on wymóg, żeby jednostki inwestycyjne dokonywały wyceny swoich jednostek zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy, zamiast dokonywania ich konsolidacji.

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach został zmieniony poprzez wprowadzenie wymogu szczegółowych ujawnień na temat takich jednostek zależnych jednostek inwestycyjnych, które podlegają wycenie według wartości godziwej przez wynik finansowy.

W rezultacie zmian wprowadzonych do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe zlikwidowano dla jednostek inwestycyjnych możliwość wyboru w zakresie wyceny inwestycji w niektórych jednostkach zależnych według kosztu lub według wartości godziwej w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych.