Odpowiedź:

Korektę faktury sprzedaży na zmniejszenie przychodu w związku z tym, że umowa nie może być zrealizowana, należy księgować w dacie dokonania korekty (wystawienia faktury korygującej).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ust 3j-3m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. – jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w okresie rozliczeniowym w którym korygowane są przychody, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Powyższych zasad nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.
W przedstawionej sytuacji korekta nie jest spowodowana błędem, wobec czego należy ją księgować na bieżąco, w dacie wystawienia faktury korygującej. Należy jednak zauważyć, że przychód należy skorygować, jeżeli wcześniej był on wykazany. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
Jeżeli zatem podatnik wystawia faktury na poczet montażu wykonanego w przyszłości (faktury zaliczkowe), to nie powinien rozpoznawać przychodu podatkowego w dacie wystawienia faktury zaliczkowej. Tym samym korekta tej faktury do zera również nie wywoła skutków podatkowych. Jeżeli jednak faktura jest wystawiana za wykonanie określonych czynności – kwoty z niej wynikające są przychodem, a tym samym korekta do zera wywołuje skutki podatkowe.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że postępowanie podatnika jest prawidłowe i ma na celu po pierwsze bezpieczeństwo firmy (podatnik podejmuje świadczenie usług po otrzymaniu pieniędzy, a zwrot dokonywany jest po odesłaniu faktury korygującej). Po drugie – przyjęcie takiego rozwiązania daje gwarancje klientom, że nie stracą swoich pieniędzy, jeżeli usługa nie będzie mogła być wykonana. Jest to zatem postępowanie w pełni uzasadnione.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  4.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów