Odpowiedź:
Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w przedstawionej sytuacji w dacie otrzymania przez spółkę zapłaty.
Uzasadnienie:
Od 1 stycznia 2014 r. nie obowiązuje szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług udzielania licencji. Powoduje to, że obecnie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia takich usług powstaje na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 19a ust. 1-3 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. (co potwierdzają organy podatkowe w pierwszych wydawanych na gruncie nowych przepisów wyjaśnieniach – zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r., IPPP1/443-635/13-2/AP), a więc:
1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) – w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
2) z chwilą wykonania usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).
Przyjmuje się przy tym najczęściej, że – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r. (IPPP2/443-552/14-4/MM) – „w przypadku usług udzielania licencji czasowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie koniec okresu, na który licencja będzie udzielona chyba, że przed końcem okresu uregulowano należność z tytułu jej wykonania. W przypadku usług udzielania licencji bezterminowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment udzielenia licencji chyba, że przed tym momentem uregulowano należność z tytułu jej wykonania”.
W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że – zakładając, że licencjobiorca dokona zapłaty w terminie – obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi licencji, o której mowa, powstaje w dacie otrzymania przez spółkę zapłaty. Podatek VAT z tytułu udzielenia przedmiotowej licencji spółka obowiązana będzie zatem rozliczyć w ramach deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania zapłaty.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że jeżeli faktura dokumentująca udzielenie licencji, o której mowa, ma być „zwykłą” fakturą, jako datę wykonania usługi (datę sprzedaży) należy na niej wskazać ostatni dzień, na który licencja została udzielona.
Skoro jednak wcześniej spółka ma otrzymać zapłatę, bardziej prawidłowe będzie wystawienie w przedstawionej sytuacji faktury zaliczkowej (wystawianie faktur przed wykonaniem usług jest bowiem dopuszczalne, co do zasady, tylko do 30 dni przed wykonaniem usługi – zob. art. 106i ust. 7 pkt 1 u.p.t.u.; także do 30 dni przed otrzymaniem zapłaty mogą być wystawiane faktury zaliczkowe – zob. art. 106i ust. 7 pkt 2 u.p.t.u.). Na fakturze tej nie należy wskazywać daty otrzymania zapłaty, gdyż w momencie jej wystawienia data ta nie jest znana.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 14.04.2015 r.