Odpowiedź:
Podatnikiem z tytułu własności ogrodzenia i wiaty będzie właściciel gruntu, na którym są one położone i przeniesienie nakładów nie wpłynie na powstanie obowiązku podatkowego. W świetle uchwały NSA z dnia 3 lutego 2014 r. niejasne jest czy kontener biurowo-magazynowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W razie przyjęcia, że powinien on być opodatkowany, obowiązek podatkowy u spółki A powstanie od 1 sierpnia 2014 r.
Uzasadnienie:
Ogrodzenie betonowe i wiata magazynowa stanowią budowle w podatku od nieruchomości. W pierwszej kolejności rozważenia wymaga kto jest właścicielem obu obiektów. Zgodnie z art. 48 i 191 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. – dalej k.c.) obiekty połączone trwale z gruntem stanowią własność właściciela gruntu. Podatnikiem podatku od nieruchomości jest co do zasady właściciel nieruchomości lub obiektów - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. W konsekwencji, to właściciel gruntu będzie zobowiązany do rozliczania podatku od nieruchomości od ogrodzenia i wiaty umieszczonych na gruncie.
W konsekwencji, jeżeli nie dojdzie do przeniesienia własności gruntu, przeniesienie nakładów na ogrodzenie i wiatę, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego:
a) jeżeli pytający jest właścicielem gruntu, na którym znajdują się ogrodzenie i wiata, to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał u niego przed przeniesieniem nakładów (pierwszego dnia roku następującego po wybudowaniu obiektów);
b) jeżeli natomiast pytający nie jest właścicielem gruntu, to nabycie nakładów na wiatę i ogrodzenie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego (podatnikiem będzie właściciel obu obiektów wg k.c. czyli właściciel gruntu).
Ze względu na brak trwałego związku z gruntem kontener biurowo-magazynowy wymaga odrębnej analizy od pozostałych obiektów. Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. stanowi on tymczasowy obiekt budowlany. NSA w uchwale z dnia 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13) orzekł, że tymczasowe obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle jedynie wówczas gdy są wprost wymienione jako budowle w pr. bud. Zdaniem części sądów administracyjnych obiekty znajdujące się w definicji tymczasowych obiektów budowlanych (art. 3 pkt 5 pr. bud) niebędące wprost nazwane budowlą w pr. bud. nie podlegają podatkowi od nieruchomości (tak orzekł np.: WSA w Łodzi w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r., I SA/Łd 264/14 oraz WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., III SA/Po 1274/13). Autor podziela stanowisko przedstawione w obu wyrokach WSA.
Jednakże pojawiają się również odmienne orzeczenia (wyrok NSA z 24 marca 2014 r., II FSK 783/1). W razie przyjęcia na ich podstawie, że kontener powinien podlegać opodatkowaniu, podatnikiem z tego tytułu będzie właściciel kontenera. Zatem, w razie przeniesienia jego własności, obowiązek podatkowy u pytającego powstałby od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył on nakłady, czyli od 1 sierpnia 2014 r.
Łukasz Kupień, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 6 listopada 2014 r.