Przykład:

Przedsiębiorca nabył środek trwały za kwotę 100 tys. zł, którego okres używania szacowany jest na 5 lat. W przypadku amortyzacji liniowej odpisy wynosiłyby 20 tys. zł rocznie, a okres amortyzacji 5 lat. W przypadku amortyzacji degresywnej przy współczynniku podwyższającym równym 2, odpisy w początkowych latach są podwyższone. W trzecim roku użytkowania, odpisy wg. metody degresywnej wyniosłyby 14 400 dlatego od tego roku należy przejść na amortyzację liniową. Łączny czas amortyzacji danego środka trwałego wynosi 4 lata.

Kiedy można stosować?

Szczegółowe zasady stosowania amortyzacji degresywnej zostały opisane w art. 22k ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Tak więc zakres środków trwałych, do których można zastosować amortyzację degresywną został ograniczony do środków z grupy 3-6 oraz 8.