Uroczyste spotkania z seniorami odbyły się z inicjatywy KRBR, która podjęła decyzję o uhonorowaniu najstarszych biegłych rewidentów w Polsce. - Jest wiele osób w środowisku, które wymagają naszej uważności, w pierwszej kolejności chcieliśmy skupić się na najstarszych przedstawicielach naszego zawodu - mówiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dodała też, że samorządowi zależy, żeby osoby, które nie są już aktywne zawodowo, wiedziały, że środowisko o nich pamięta.

Dziś pionierzy, a zarazem seniorzy profesji, wciąż mogą przekazywać młodszym kolegom kierunek działania czy podejście do wykonywania zawodu. Dlatego tak ważne jest, żeby włączać ich w życie samorządu i pokazywać, że wciąż są potrzebni i doceniani. Biegli rewidenci seniorzy to osoby, które często są jeszcze aktywne, chcą utrzymać kontakt z zawodem i środowiskiem. - Musimy im to zapewnić - mówił Maciej Ostrowski, prezes RO KIBR w Poznaniu.

Ale temat biegłych rewidentów seniorów to szerszy problem. KIBR zależy, żeby nie odbierać im tytułu biegłego rewidenta w momencie, kiedy przestają być aktywni zawodowo. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o biegłych rewidentach samorząd biegłych rewidentów zmuszany jest do karania swoich członków-seniorów za brak szkoleń zawodowych albo karą finansową albo wykreśleniem ze społeczności biegłych rewidentów. Pozbawienie członkostwa wiąże się z utratą uprawnienia do posługiwania się tytułem biegłego rewidenta, na który pracowali całe swoje zawodowe życie.

Zdaniem KIBR, taki stan rzeczy przeczy zasadom szacunku dla obywateli-seniorów, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz kraju, a także budowania społecznych więzi ponadpokoleniowych. Dlatego KIBR prowadzi rozmowy na temat odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności biegłych rewidentów.

Prezes KRBR spotkał się z posłanką Małgorzatą Zwiercan, przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. Zdaniem Krzysztofa Burnosa najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawowe utworzenie rejestru biegłych rewidentów seniorów bez prawa do wykonywania zawodu. Osoby wpisane do takiego rejestru byłyby zwolnione z obowiązkowego szkolenia zawodowego. Dzięki temu ich wieloletni udział w pracy i życiu zawodowym byłby doceniony.

Rozwiązanie problemów biegłych rewidentów seniorów jest na tyle istotne, że spośród 7 tys. polskich biegłych rewidentów aż 3,3 tys. jest w wieku powyżej 60 lat. M.in. stąd decyzja o powołaniu Fundacji Seniora, której celem jest wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej. Inne cele Fundacji to opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom oraz aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali wykonywania zawodu. Fundacja działa od 2011 r.