Stwierdzono, że mobilność pracowników stanowi jeden z najważniejszych elementów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stymulujących zatrudnienie w Europie. Przeszkody fiskalne pozostają jednak jednym z kluczowych czynników powstrzymujących obywateli przed podejmowaniem zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

Z tego powodu w 2012 r. Komisja zamierza przeprowadzić wnikliwą ocenę krajowych systemów podatków bezpośrednich, by ustalić, czy stawiają one w niekorzystnej sytuacji pracowników, którzy mają miejsce pobytu i miejsce zatrudnienia w dwóch różnych państwach członkowskich. W przypadku stwierdzenia dyskryminacji lub naruszenia podstawowych swobód UE Komisja zgłosi to krajowym organom i zażąda wprowadzenia niezbędnych zmian. W razie nierozwiązania tych problemów Komisja zdecyduje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom takiego państwa członkowskiego.

Z uwagi na to, że przeszkody fiskalne pozostają jednym z głównych czynników powstrzymujących przed mobilnością transgraniczną, Komisja podejmuje działania na wielu frontach, by znieść bariery dla pracowników unijnych. Jednym z przykładów takich działań jest wniosek Komisji w sprawie podwójnego opodatkowania bądź ochrony pracowników oddelegowanych.

W ramach omawianej inicjatywy Komisja zbada:

– czy obywatele, którzy większość swoich dochodów uzyskują w innym państwie członkowskim, zobowiązani są do płacenia wyższych podatków niż obywatele tego właśnie państwa członkowskiego. W tym kontekście Komisja sprawdzi również, czy wszystkie ulgi prorodzinne i zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, przysługujące rezydentom, w praktyce przysługują także pracownikom niebędącym rezydentami;

– czy państwa członkowskie stosują inne zasady wobec własnych obywateli i obywateli innych państw członkowskich, którzy pracują okresowo na ich terytorium, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do odliczania wydatków oraz stosowanie różnych stawek podatkowych.

Komisja przyjrzy się nie tylko sytuacji pracowników zatrudnionych i zależnych ekonomicznie, ale również osób samozatrudnionych i rencistów/emerytów.