W myśl przepisów dotychczasowych na paragonie miała być umieszczona „nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy". Natomiast zgodnie z przepisami nowymi na paragonie ma się znaleźć „nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację".

Nowe przepisy nakazują zatem tak określić nazwę towaru lub usługi, aby pozwalała na jednoznaczną ich identyfikację. Wymóg ten może budzić w przyszłości wiele wątpliwości. Wydaje się bowiem, że mając na względzie cele przepisów identyfikacja ta powinna być możliwa w zakresie, który pozwoliłby na ocenę prawidłowości zastosowania przez podatnika stawki podatku (zwolnienia z podatku), względnie momentu powstania obowiązku podatkowego, itd.

  Stosowanie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.

Nie wydaje się natomiast konieczne – dla spełnienia celów, dla jakich kasy fiskalne zostały wprowadzone – wymaganie od podatników, aby przy pomocy paragonu możliwe miało być zidentyfikowanie konkretnej sztuki towaru. Rzecz idzie raczej o zidentyfikowanie ich rodzaju, kategorii – tak, aby można było określić, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się ze sprzedażą danego towaru, czy też danej usługi (również w zakresie innych podatników, np. stosowanej do przychodów stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
Niemniej jednak spodziewać się można sporów w tym zakresie pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają także kilka innych zmian, jeśli chodzi o treść paragonów oraz sposób umieszczania na nich informacji. Można wskazać m.in., że przepisy wymagają, aby na paragonie zawarte były (dane, których wcześniej nie było obowiązku umieszczać):
– oznaczenie „PARAGON FISKALNY";
– wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
– numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy.

Dotychczasowe przepisy dość rygorystycznie określały wysokość znaków na paragonie fiskalnym (co najmniej 2,5 mm), ilość znaków w linii (nie mniejsza niż 17, a dla nazwy towaru lub usługi - nie mniejsza niż 12), szerokość taśmy paragonowej (co najmniej 28 mm). Wskazywały także sposób uwidocznienia łącznej kwoty należności (druk wytłuszczony o wysokości stanowiącej co najmniej 150 proc. wysokości znaków zastosowanych w części fiskalnej).

   Stosowanie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.

Nowe przepisy rezygnują z tak szczegółowego określania cech paragonu. Poprzestają na klauzuli generalnej, że paragon fiskalny musi być czytelny i ma umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Nie ma już także dotychczasowego wymogu, aby paragony były drukowane wyłącznie w języku polskim.

Określono także treść (elementy) paragonów dokumentujących:
– świadczenie usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami;
– świadczenie usług w zakresie transportu pasażerskiego.
Są to paragony drukowane przez kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym.

Fragment komentarza Adama Bartosiewicza „Stosowanie kas rejestrujących od dnia 1 kwietnia 2013 r." opublikowanego w Vademecum Doradcy Podatkowego

Zobacz także:

Kasy rejestrujące - zmiany od 1 października 2013 roku >>>

Nowe przepisy nie zobowiązują do wymiany kas fiskalnych

Kasy fiskalne- od 1 kwietnia wchodzi odrębna ewidencja zwrotów

Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych wejdą w życie 1 kwietnia