Osoby ubiegające się o wpis do rejestru biegłych rewidentów w trybie, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym powinny, zgodnie z treścią pkt 2 przywołanego przepisu, posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów.

Stosownie do § 38 rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1611) spełnienie tego warunku kandydat na biegłego rewidenta potwierdza oświadczeniem o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie wymaganym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2638/49a/2014 z 9 grudnia 2014 r. w sprawie programu praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz nr 2639/49a/2014 z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów.

Do oświadczenia powinny być załączone dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W celu właściwego udokumentowania wymaganego doświadczenia zawodowego Komisja Egzaminacyjna do komunikatu załączyła wzór oświadczenia.

Zobacz: Łatwiej zostać biegłym rewidentem >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta