Podstawowe problemy związane ze strukturą JPK-KR przedstawiają Przemysław Grzanka i Marcin Sidelnik w komentarzu opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Nowy obowiązek raportowania danych na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do polskiego porządku prawnego wprowadziła, począwszy od 1 lipca 2016 r., nowelizacja z 10 września 2015 r. Zgodnie z tym obowiązkiem, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jedną ze struktur JPK dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Departamentu Kontroli Skarbowej jest struktura „Schemat_JPK_KR(1)_v1-0”. Przedmiotowa struktura opisana jest jako Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR.

Wprowadzenie obowiązku raportowania informacji w zakresie ksiąg rachunkowych we wskazanej formie, tj. w formie struktury JPK_KR, może mieć na celu umożliwienie organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej usprawnienie m.in.:

1)  identyfikacji rozliczeń dotyczących poszczególnych transakcji,

2)  oceny rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz

3)  weryfikacji sporządzonego sprawozdania finansowego.

Z technicznego punktu widzenia struktura JPK_KR składa się z 67 pól; wypełnienie 56 z nich jest obowiązkowe. Jednocześnie struktura ta została podzielona technicznie na siedem części:

1)  Naglowek  – zawierająca pola odnoszące się do generalnych informacji dotyczących składanej schemy (tj. „KodFormularza”, „WariantFormularza”, „CelZlozenia”, „DataWytworzeniaJPK”, „DataOd”, „DataDo”, „DomyslnyKodWaluty”, „KodUrzedu”);

2)  Podmiot1  – zawierająca pola z danymi identyfikującymi podmiot składający JPK (tj. „NIP”, „PelnaNazwa”, „REGON”, „KodKraju”, „Wojewodztwo”, „Powiat”, „Gmina”, „Ulica”, „NrDomu”, „NrLokalu”, „Miejscowosc”, „KodPocztowy”, „Poczta”);

3)  ZOIS  (Zestawienie obrotów i sald) – zawierająca pola mające stanowić odzwierciedlenie zestawienia obrotów i sald w księgach rachunkowych podatnika (tj. „KodKonta”, „OpisKonta”, „TypKonta”, „KodZespolu”, „OpisZespolu”, „KodKategorii”, „OpisKategorii”, „KodPodkategorii”, „OpisPodkategorii”, „BilansOtwarciaWinien”, „BilansOtwarciaMa”, „ObrotyWn”, „ObrotyMa”, „ObrotyWinienNarast”, „ObrotyMaNarast”, „SaldoWinien” oraz „SaldoMa”);

4)  Dziennik  – zawierająca pola mające odzwierciedlić dziennik systemowy, tj. zestawienie zdarzeń ujętych w sposób chronologiczny w danym okresie sprawozdawczym u podatnika (tj. „LpZapisuDziennika”, „NrZapisuDziennika”, „OpisDziennika”, „NrDowoduKsiegowego”, „RodzajDowodu”, „DataOperacji”, „DataDowodu”, „DataKsiegowania”, „KodOperatora”, „OpisOperacji” oraz „DziennikKwotaOperacji”);

5)  DziennikCtrl  – zawierająca dwa pola kontrolne sumujące liczbę wierszy wskazanych uprzednio w części Dziennik  – pole „LiczbaWierszyDziennika” – oraz sumę wartości operacji zaprezentowanych w części Dziennik  – pole „SumaKwotOperacji”;

6)  KontoZapis  (zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych) – zawierająca pola dotyczące szczegółowych zapisów na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (tj. „LpZapisu”, „NrZapisu”, „KodKontaWinien”, „KwotaWinien”, „KwotaWinienWaluta”, „OpisZapisuWinien”, „KodKontaMa”, „KwotaMa”, „KwotaMaWaluta”, „KodWalutyMa” oraz „OpisZapisuMa”);

7)  KontoZapisCtrl  – zawierająca trzy pola kontrolnie sumujące: liczbę zapisów wskazanych w części KontoZapis  – pole „LiczbaWierszyKontoZapis”, sumę wartości wierszy wskazanych powyżej po stronie Winien – pole „SumaWinien”, oraz sumę wartości wierszy wskazanych powyżej po stronie Ma – pole „SumaMa”.

Przy czym należy podkreślić, iż trzy spośród siedmiu wymienionych sekcji zawierają dane rachunkowe podatnika – są to ZOIS, Dziennik oraz KontoZapis.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, co oznacza, że wszystkie wartości wskazywane w strukturze JPK_KR powinny być wyrażone w walucie polskiej. Przy tym zapisy dotyczące operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych powinny być dokonane w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej. W związku z tym pola „KwotaWinienWaluta”, „KwotaMaWaluta”, „KodWalutyWinien”, „KodWalutyMa” w części KontoZapis powinny zostać uzupełnione kwotami wyrażonymi w walucie, o ile w księgach zostały odnotowane transakcje wyrażone w walucie. Pola te w przypadkach, gdy transakcja nie jest wyrażona w walucie, nie powinny być uznawane za obligatoryjne od strony merytorycznej, natomiast od strony technicznej pole te nie są obligatoryjne.

Oprócz wskazanych powyżej, w strukturze JPK_KR znajdują się również inne pola mające charakter fakultatywny – „KodPodkategorii” oraz „OpisPodkategorii”, zawierające dane uszczegóławiające dotyczące kont, na których widoczne są księgowania transakcji, dane dotyczące podatnika, tj. „REGON”, „NazwaUlicy” oraz „NumerLokalu”, oraz pola „OpisZapisuWinien” oraz „OpisZapisuMa”.

Więcej o zależnościach pomiędzy poszczególnymi częściami JPK_KR i głównych problemach przy wypełnianiu tej struktury w komentarzu opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów