Zgodnie z nowelizacją z 7 lipca 2016 r. ustawy o VAT i innych ustaw (tzw. pakiet paliwowy), informacje te powinny być składane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w podziale na podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju oraz przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk informacji należy przesłać – w terminie 3 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa – pocztą, na adres Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwo Finansów lub poprzez platformę e-PUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym", o który można wnioskować po założeniu konta w e-PUAP).

Dodatkowo, wypełniony druk informacji w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel), należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.ks@mf.gov.pl.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów