Jeżeli spółka złoży do dwóch wniosków o interpretację indywidualną prawa podatkowego tylko jeden odpis z KRS, to organ podatkowy nie może pozostawić jednego z tych wniosków bez rozpoznania, lecz powinien wydać dwie interpretacje.

Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011 r., III SA/Wa 448/11. W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do Ministra Finansów z dwoma wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Wraz z wnioskami spółka złożyła dwa egzemplarze pełnomocnictwa do reprezentowania spółki oraz jeden oryginał z KRS niezbędny do weryfikacji osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Organ podatkowy dołączył odpis z KRS do akt sprawy wszczętej jednym wnioskiem, natomiast odnośnie drugiego wniosku uznał, że spółka złożyła tylko pełnomocnictwo bez odpisu z KRS, a tym samym na podstawie art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej pozostawił wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego bez rozpatrzenia.

W ocenie organu brak drugiego egzemplarza odpisu z KRS uniemożliwiał rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji. Poza tym organ uznał, że nie jest uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, których sam nie wystawiał.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Sąd nie podzielił stanowiska organu podatkowego i uznał, że w sytuacji, gdy organ dysponował jednym oryginalnym odpisem z KRS, to mógł sporządzić kserokopię odpisu z KRS i potwierdzić ją za zgodność z oryginałem i tę kopię dołączyć do akt sprawy. Oczywistym jest, że organ w zakresie swych kompetencji ma prawo do potwierdzenia, że kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem znajdującym się w aktach innej sprawy prowadzonej przez organ.

Sąd wskazał też, że art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do tych braków formalnych podania, których usunięcie przez organ wiązałoby się z utrudnieniami absorbującymi czas organu w stopniu większym niż znikomy np. z poszukiwaniem dokumentu w archiwach organu, występowaniem do innych organów o wydanie dokumentu itp. Stanowisko organu można byłoby uznać za zasadne tylko, gdyby załatwienie sprawy wymagało sporządzenia wielu kopii przedmiotowego odpisu i dołączenia ich do akt różnych spraw.

Michał Malinowski

źródło: www.mf.gov.pl