Odpowiedź:
Jeżeli z tytułu indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej każdy z małżonków jest już zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu pozarolniczej działalności wykonywanej w charakterze wspólnika spółki jawnej będzie należna tylko składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Uzasadnienie:
Osoba, która prowadzi kilka rodzajów działalności pozarolniczej, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności – art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) – dalej u.s.u.s. Indywidualnie wykonywana pozarolnicza działalność gospodarcza oraz pozarolnicza działalność wykonywana w charakterze wspólnika spółki jawnej są odrębnymi rodzajami działalności w rozumieniu u.s.u.s. (art. 8 ust. 6 pkt 1 i 4 u.s.u.s.). Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności (art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Indywidualnie wykonywana pozarolnicza działalność gospodarcza oraz pozarolnicza działalność wykonywana w charakterze wspólnika spółki jawnej są odrębnymi rodzajami działalności także w rozumieniu u.ś.o.z. (art. 82 ust. 5 pkt 3 i 9 u.ś.o.z.). W świetle powyższego uzasadniony jest pogląd, że jeżeli z tytułu indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej każdy z małżonków jest już zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu pozarolniczej działalności wykonywanej w charakterze wspólnika spółki jawnej będzie należna tylko składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Magdalena Kostrzewa, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 23 lutego 2015 r.