Pytanie

Jakie możliwości ma podatnik (prowadzący działalność gospodarczą w 2013 r., opodatkowany na zasadach ogólnych, podatnik VAT) do prowadzenia sprzedaży osobom fizycznym w 2013 r. bez posiadania kasy fiskalnej (limit, sprzedaż wysyłkowa przy spełnieniu określonych warunków) i jakie warunki musi w związku z tym spełniać?

Odpowiedź

Zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy ma zostać objęta dostawa towarów w systemie wysyłkowym, pod warunkiem że dostawca będzie miał odpowiednie dokumenty potwierdzające otrzymanie zapłaty. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności gospodarczej nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług. Szczegółowe regulacje dotyczące kas są zawarte obecnie w rozporządzeniu ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) - dalej r.z.k.r.

Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 tys. zł rocznie. Oznacza to, że zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej użyciu sprzedaży będą musieli dokonać wszyscy przedsiębiorcy, których miesięczne obroty wynoszą około 1 667 zł.
Do celów ustalenia limitów uwzględnia się sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.
W przypadku sklepów internetowych zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej obowiązuje bez względu na limit sprzedaży. Sprzedawcy muszą jednak spełnić dwa warunki:
- zapłata za towar została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u na rachunek bankowy przedsiębiorcy,
- prowadzona jest ewidencja, która pozwala jednoznacznie zidentyfikować nabywców konkretnych towarów.
Zwolnienie to dotyczy tylko sprzedaży wysyłkowej. Jeśli firma oprócz formy wysyłkowej, dostarcza klientom towar także w inny sposób, to musi zwracać uwagę na obowiązujące limity.

Jednak sprzedaż niektórych towarów na rzecz osób fizycznych będzie dalej objęta obowiązkiem ewidencji za pomocą kasy i sklep wysyłający towary pocztą lub kurierem nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.:
1) dostaw:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do r.z.k.r.;
2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do r.z.k.r.,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.