Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że przeważająca część przedsiębiorców (63%) jest za wprowadzeniem jednolitej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejne 17% ankietowanych opowiada się za takim rozwiązaniem warunkowo: ich zdaniem jedna stawka powinna zacząć obowiązywać wtedy, gdy poprawi się sytuacja gospodarcza.
Przedsiębiorcy są zgodni, że reforma PIT powinna wiązać się z likwidacją lub ograniczeniem ulg i zwolnień podatkowych. Aż 56% z nich stawia przy tym warunek, że zniesienie ulg powinno iść w parze z obniżeniem stawek PIT. Za bezwarunkowym odejściem od obecnych przywilejów podatkowych opowiada się ponad 16% przedstawicieli biznesu. Jedyną preferencją dla podatników, którą ankietowani byliby skłonni utrzymać, jest ulga na dziecko.
„Wyniki naszego badania potwierdzają, że przyjazny dla podatników system podatkowy powinien być maksymalnie przejrzysty. W praktyce oznacza to wprowadzenie jednej stawki oraz radykalne ograniczenie ulg i innych preferencji podatkowych zaciemniających obraz regulacji fiskalnych. W zamian za to podatnicy oczekują zmniejszenia ciężaru podatków, czyli obniżenia stawek” – uważa Jacek Bajson, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Uczestnicy badania PwC i PKPP Lewiatan opowiadają się za jednoznacznym doprecyzowaniem kwestii podatkowych, które dotąd różnie były interpretowane przez administrację skarbową. Chodzi o niejednoznaczne traktowanie niektórych świadczeń pracowniczych, np. pakietów medycznych dla pracowników, korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych czy udziału w firmowych imprezach integracyjnych. Zdaniem ankietowanych fiskus powinien przyjąć jednoznaczne i spójne stanowisko w tych kwestiach, nawet jeśli oznaczałoby to objęcie niektórych z tych obszarów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Większość przedsiębiorców (prawie 57%) jest zdania, że powinno się wprowadzić przepisy, które jednoznacznie obejmą obowiązkiem podatkowym korzystanie przez pracownika z mienia pracodawcy w celach prywatnych.
Ponad 78% ankietowanych przedsiębiorców chce wyraźnego wprowadzenia możliwości zwrotu wydatków poniesionych w czasie podróży służbowej zamiast diety, prawie 65% ankietowanych chce zwolnienia od podatku dochodowego wydatków związanych z używaniem samochodu prywatnego dla celów służbowych dla wszystkich pracowników.

Przeważająca większość przedsiębiorców (75%) wyraża pogląd, że zasady obliczania kosztów uzyskania przychodów powinny być zmienione. Znacznie mniejsza jednomyślność panuje w kwestii, w jaki sposób należy je zmienić: podnosząc kwotę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (12%), wprowadzając kwotę opartą nie na ryczałcie, a na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez pracownika (27%) czy wreszcie likwidując obecną formułę, zastępując ją opodatkowaniem przychodów pracownika (36%).
W badaniu przeprowadzonym przez PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan wzięło udział 151 przedsiębiorców. Badanie zostało zrealizowane metodą ankietową w maju i czerwcu br.