Odpowiedź

W przedstawionej przez Państwa sytuacji wartości niematerialnych i prawnych w momencie likwidacji działalności nie należy wykazywać w remanencie likwidacyjnym i nie będą one podlegały opodatkowaniu w ramach opodatkowania remanentu likwidacyjnego.
Jeżeli jednak od zakupu licencji o wartości poniżej 15.000 zł nie upłynął rok, a powyżej 15.000 zł 5 lat, konieczne będzie skorygowanie odliczonego przy zakupie podatku VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:
1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3. u.p.t.u. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 u.p.t.u.)
Stosownie natomiast do art. 14 ust. 5 u.p.t.u. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 9 czerwca 2011 r., ITPP1/443-390/11/KM wyjaśnia w tym zakresie, że program komputerowy jako utwór (wartość intelektualna), będący przedmiotem ochrony prawa autorskiego, nie może być uznany za rzecz, a tym samym nie może być towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podobnie licencja na program komputerowy nie stanowi towaru, przez który rozumie się - na podstawie art. 2 pkt 6 u.p.t.u. - rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (…) w przypadku likwidacji działalności nie wystąpi obowiązek wykazywania w spisie z natury programów i licencji komputerowych, bowiem nie mają one cech towaru. Niezależnie od powyższego informacyjnie wskazać należy, iż w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywanych przez Pana przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, znajdą zastosowanie przepisy art. 91 ust. 1-7 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 u.p.t.u. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W świetle powyższego korekta VAT odliczonego przy zakupie wartości niematerialnych i prawnych będzie konieczna gdy od zakupu nie upłynęło
- 5 lat - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł
- 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł.

W przedstawionej przez Państwa sytuacji wartości niematerialnych i prawnych w momencie likwidacji działalności nie należy wykazywać w remanencie likwidacyjnym i nie będą one podlegały opodatkowaniu w ramach opodatkowania remanentu likwidacyjnego.

Jeżeli jednak od zakupu licencji o wartości poniżej 15.000 zł nie upłynął rok, a powyżej 15.000 zł pięć lat, konieczne będzie skorygowanie odliczonego przy zakupie VAT na zasadach określonych w art. 91 ust. 1 – ust. 7 u.p.t.u.
Bez znaczenia będzie tutaj fakt, iż licencja zostaje przekazana na własne potrzeby, a nie do odsprzedaży.

Artur Kowalski

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów