Pytanie

Posiadamy używane książki do nauki języka angielskiego (przy ich zakupie odliczyliśmy VAT). Teraz chcielibyśmy te książki sprzedaż przez allegro.

  • Czy i w jaki sposób udokumentować taką sprzedaż?
  • Jaką stawką należy opodatkować taką sprzedaż i w którym momencie?

Odpowiedź

Sprzedaż przedmiotowych książek należy w tej sytuacji opodatkować VAT, stosując stawkę podatku w wysokości 5 proc.
Sprzedaż tę co do zasady należy rozliczyć w okresie wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty. Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową dokonywaną za zaliczeniem pocztowym, to należy ją rozliczyć w VAT w okresie, w którym sprzedawca otrzymał zapłatę.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku VAT dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W analizowanym przypadku, przy zakupie książek podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT naliczonego, a zatem zastosowanie przedmiotowego zwolnienia nie jest w tej sytuacji możliwe.

Treść pytania wskazuje, że zakupu książek dokonał podatnik VAT. W tej więc sytuacji, podatnik ten powinien co do zasady udokumentować sprzedaż tych książek fakturą VAT (wniosek z art. 106 ust. 1 u.p.t.u.). Podatnicy nie mają obowiązku dokumentowania sprzedaży fakturą w przypadku gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 u.p.t.u.). W takich sytuacjach, jeżeli podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, powinien zaewidencjonować sprzedaż za pomocą tejże kasy i udokumentować ją paragonem.

W zakresie stawki podatku jaka znajduje w tej sytuacji zastosowanie, odnieść się należy do zapisu pozycji 32 załącznika nr 10 do u.p.t.u. Zgodnie z tym zapisem dostawa książek drukowanych (oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 5 proc. Zakładając więc, iż mamy w analizowanym przypadku do czynienia z książkami używanymi, oznaczonymi symbolami ISBN, dostawa tychże książek powinna zostać opodatkowana VAT wg stawki 5 proc.

Jeżeli chodzi o moment, w którym przedmiotową sprzedaż (dokonywaną za pośrednictwem portalu Allegro) należy rozliczyć w podatku VAT, odnieść się należy z kolei do art. 19 ust. 13 pkt 3 lit. a oraz pkt 6 u.p.t.u. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 13 pkt 3 lit. a u.p.t.u., w przypadku dostaw książek drukowanych (PKWiU 58.11.1) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty. Jednakże w myśl art. 19 ust. 13 pkt 6 u.p.t.u., w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Reasumując, co do zasady sprzedaż opisanych w pytaniu książek należy rozliczyć w momencie wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty. Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową dokonywaną za zaliczeniem pocztowym, to należy ją rozliczyć w VAT w okresie, w którym sprzedawca otrzymał zapłatę.