Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Podatnik VAT eksportuje do Szwajcarii lub do krajów UE okna, zabudowy, meble kuchenne. Dostawy są i dla osób fizycznych i dla podatników. Towary zakupuje w Polsce, fakturuje na 0% jako poszczególne elementy (okna, szafki, sprzęt AGD do zabudowy, itp.). Przechodzi przez odprawę celną. W większości przypadków jedzie też monter z Polski, zatrudniony przez podatnika i na miejscu dokonuje montażu.

Czy fakturowanie stawką VAT 0% jest prawidłowe?

Czy jest to prawidłowo rozliczane?

Czy nie powinna być wydzielona wartość montażu i jak opodatkowana?

Odpowiedź:

Przynajmniej w części postępujecie Państwo nieprawidłowo stosując do dokonywanych dostaw stawkę 0%. Przynajmniej bowiem część z tych dostaw – jako dostawy towarów, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski – nie podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a w konsekwencji powinna być wykazywana w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D i dokumentowana fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty VAT.

Uzasadnienie:

Sprzedaż towarów wraz z montażem może mieć charakter świadczenia usług (jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie określonych prac razem z materiałem) lub dostaw towarów (jeżeli przedmiotem umowy jest dostawa towarów wraz z ich montażem). W przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce – jak wynika z treści pytania – ten drugi przypadek.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., miejscem dostaw towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane (z zastrzeżeniem, że nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem). Powoduje to, że miejsce dokonania przynajmniej części dostaw, o których mowa, znajduje się poza terytorium Polski. W zakresie tym dostawy te nie stanowią wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (zob. art. 13 ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.) ani eksportu towarów (zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2011 r. - I SA/Kr 1973/10), a w konsekwencji nie są one opodatkowane podatkiem VAT według stawki 0%. Jako dostawy towarów, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski, nie podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce, a w konsekwencji powinny być wykazywane w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D i dokumentowane fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.t.u.).

Stosowanie stawki 0% jest jednak co do zasady prawidłowe w zakresie w jakim ma zastosowanie wskazane zastrzeżenie, że nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. W zakresie tym bowiem dokonywane przez Państwa dostawy towarów stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów lub eksport towarów.

Niezależnie od scenariusza nie jest w przedstawionej sytuacji właściwe wyodrębnianie wartości montażu. Jego wartość stanowi element podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych dostaw towarów.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 28.08.2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów