Poza wspomnianymi korzyściami jakie wynikają ze szkolenia pracowników nie wolno zapominać o czynniku motywacyjnym. Doskonalenie zawodowe pozwala bowiem – z jednej strony na utrzymanie najlepszych pracowników, a z drugiej – na przyciągnięcie nowych ludzi posiadających wysokie kwalifikacje.
Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja czasu i niejednokrotnie znacznych środków finansowych, dlatego aby osiągnąć oczekiwany efekt należy odpowiednio się do tego przygotować. Wiele firm popełnia błąd, delegując wszystkich pracowników na te same szkolenia (nie uwzględniając ich potrzeb) lub w nieodpowiednim czasie (np. w okresie największego spiętrzenia pracy). Dlatego warto opracować i wdrożyć własny program rozwoju zawodowego dla personelu kancelarii.

Pierwszy krok, to oszacowanie potrzeb firmy w zakresie szkoleń poprzez analizę zadań stojących przed pracownikami i wywiad w zakresie ich umiejętności i braków, które należałoby uzupełnić. Programem doskonalenia zawodowego powinni być objęci nie tylko pracownicy merytoryczni, ale także personel pomocniczy i administracja. Na tym etapie należy też ustalić wstępny budżet programu rozwoju zawodowego.
Drugi krok, to podsumowanie zebranych informacji i stworzenie raportu wraz z zaleceniami dotyczącymi najlepszych sposobów zaspokojenia potrzeb firmy w zakresie doskonalenia zawodowego. Trzeci krok to projektowanie programu rozwoju zawodowego dla poszczególnych pracowników, w którym zostaną określone obszary tematyczne, formy szkolenia (wewnętrzne/zewnętrzne), terminy itp.

Program powinien uwzględniać specyfikę kancelarii i jej potrzeby. Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie podnoszenia kwalifikacji powinna pomóc zidentyfikować te obszary, które wymagają poprawy, bez pomijania tzw. miękkich kompetencji. Poza tematyką podatkową warto przewidzieć szkolenia z umiejętności sprzedażowych, negocjacji, komunikacji z klientem, kwestii informatycznych i nowych technologii, a także - jeśli jest taka potrzeba – języków obcych. Program rozwoju zawodowego powinien być zintegrowany ze szkoleniami wewnętrznymi na poszczególnych stanowiskach. Poza szkoleniami o charakterze zewnętrznym warto przewidzieć szkolenia prowadzone przez bardziej doświadczonych pracowników lub osoby zarządzające kancelarią. Są one szczególnie cenne, gdyż w najpełniejszy sposób uwzględniają potrzeby uczestników i specyfikę kancelarii.

Opracowano na podstawie „Zarządzanie firma prawniczą”, A. Pannet, Dom Wydawniczy ABC