Odpowiedź:
Przychody z obligacji (odsetki), a także przychody z instrumentów finansowych podlegają wykazaniu w polu 27 formularza CIT-8. Przychody z akcji (np. dywidendy) nie są wykazywane w formularzu.
Uzasadnienie:
Odpowiedź zależy od rodzajów przychodów oraz kraju źródła, z którego wpływają środki na szwajcarskie konta. Z uwagi na fakt, że zgodnie z wyraźnym opisem na formularzu CIT-8 pole 27 dotyczy wyłącznie przychodów ze źródeł położonych na terytorium Polski zakładam, że pytanie nie dotyczy rozliczenia przychodów pochodzących z zagranicy. Innymi słowy zakładam, że spółka utworzyła rachunek bankowy w szwajcarskim banku, na który wpływają środki z inwestycji finansowych na terenie Polski. Z uwagi na wyraźny opis na formularzu zakładam, że spółka nie pytałaby o dochody zagraniczne.
W polu 27 formularza CIT-8 należy wymienić przychody ze źródeł położonych na terytorium RP zdefiniowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.p., za wyjątkiem przychodów, o których mowa w:
– art. 2 ust.1 u.p.d.o.p. – tzn. przychodów z działalności rolniczej;
– art. 21 u.p.d.o.p. – przepis dotyczy w głównej mierze przychodów z odsetek oraz przychodów z praw autorskich. Treść wyjaśnień do formularza CIT-8 jest myląca, gdyż jego autorowi chodziło o powyższe przychody, osiągane przez podmioty zagraniczne (wówczas polski płatnik pobiera podatek u źródła, stąd nie ma potrzeby ich wykazywania w deklaracji). Polski podatnik wykazuje natomiast odsetki ze źródeł położonych w Polsce w polu 27 formularza.
– art. 22 u.p.d.o.p. – tzn. przychodów z dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych;
– art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. - przychodów niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku.
Przychody z obligacji (odsetki), a także przychody z instrumentów finansowych podlegają wykazaniu w polu 27 formularza CIT-8. Są to „zwyczajne” przychody, na podstawie których podatnik oblicza dochód podlegający opodatkowaniu.
Przychody z akcji (np. dywidendy) nie są wykazywane w formularzu CIT-8. Przedmiotowe przychody są albo zwolnione z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. albo podatek pobiera spółka wypłacająca przychód. Stąd nie ma potrzeby ich wykazywania w deklaracji.

Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 20 marca 2015 r.