Odpowiedź:
Tak, do wyceny kredytu według skorygowanej ceny nabycia przyjmujemy harmonogram jego spłaty aktualny na dzień bilansowy.
Uzasadnienie:
Konieczność zastosowania aktualnego harmonogramu spłaty kredytu dla celów jego wyceny w skorygowanej cenie nabycia wynika z istoty tej kategorii wartości. Zgodnie z art. 28 ust. 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r., skorygowana cena nabycia (inaczej zwana zamortyzowanym kosztem) to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.
W poruszonej kwestii kluczową rolę odgrywa definicja efektywnej stopy procentowej. Znajdujemy ją w § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.). Najistotniejszym jej elementem jest stwierdzenie, że jest to stopa, za pomocą której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności oraz to, że jest to wewnętrzna stopa zwrotu zobowiązania finansowego za dany okres.
W związku z powyższym, wyliczona efektywna stopa procentowa jest właściwa tylko dla określonego harmonogramu spłat. Zmiana harmonogramu spłat, a więc zmiana przyszłych przepływów pieniężnych powoduje, że efektywna stopa procentowa ulega zmianie, a tym samym zmienią się wartości, które uzyskamy w wyniku zdyskontowania tych przepływów za pomocą tej stopy. Tym samym nie ma innej możliwości jak oparcie wyliczeń skorygowanej ceny nabycia tego kredytu na harmonogramie spłaty aktualnym na dzień wyceny.
Maciej Jurczyga, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 27 stycznia 2015 r.