Czy w takiej sytuacji zasadne jest podwyższenie wartości początkowej środka trwałego tylko o urządzenie o wartości 7200 zł, a wydatki związane z zakupem pozostałych urządzeń zaliczyć w koszty w miesiącu ich poniesienia ze względu na niską wartość?

Odpowiedź:

Nakłady na środek trwały przekraczające, jednorazowo lub rocznie, 3500 zł powinny być traktowane jako ulepszenie.

Uzasadnienie:

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Zakładając zatem, że zakupione urządzenia rzeczywiście stanowią ulepszenia posiadanego środka trwałego to wszystkie te nakłady będą stanowiły ulepszenie, powiększające wartość początkową. Jak wynika bowiem z przywołanego wyżej ulepszenie występuje w dwóch przypadkach – kiedy poniesiony jednorazowy wydatek na ulepszany środek trwały  przekracza 3500 zł, albo wtedy, gdy kwotę tę przekracza roczna suma nakładów.

W efekcie wysokocenne nakłady wskazane w pytaniu będą podwyższały wartość początkową urządzenia w serwerowni. Nakłady na ulepszenie środka trwałego zwiększają wartość początkową środka trwałego, a tym samym podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia tego zwiększenia do ewidencji (art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).  Nie można więc nakładów w rodzaju  przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji odnosić jednorazowo w koszty, jeśli w roku podatkowym przekraczają kwotę 3500 zł w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 2 marca 2010 r., IBPBI/2/423-1503/09/BG.

Warto jednak dokładnie zbadać, czy zainstalowane urządzenia np. switch nie służy wielu obiektom inwentarzowym i jako element infrastruktury sieciowej nie powinien być rozliczony odrębnie, jako samodzielny środek trwały, na zasadach podobnych do stosowanych w przypadku np. drukarek.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 26.08.2015 r.