Odpowiedź:

Moim zdaniem w tym przypadku zastosowanie znajdzie limit 25.000 zł, ponieważ mamy do czynienia z kilkoma (więcej niż jednym) pożyczkodawcami. Zakładając więc, że wspomniane w pytaniu umowy pożyczki nie zostały wyłączone spod działania przepisów PCC, opodatkowaniu PCC podlega umowa zawarta w kwietniu powyżej limitu 25.000 zł.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. d ustawy z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) – dalej u.p.c.c., zwolniono od PCC pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w art. 9 pkt 10 lit. b i c u.p.c.c. (chodzi o osoby z I grupy podatkowej dla celów podatku od spadków i darowizn oraz osoby warunkowo zwolnione od tego podatku), do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r.

Moim zdaniem w tym przypadku, z uwagi na kilku pożyczkodawców, zastosowanie znajdzie limit 25.000 zł, w związku z czym opodatkowaniu podlega pożyczka udzielona w kwietniu w wysokości 18.000 zł, według wyliczenia:
5000 zł + 3000 zł + 15.000 zł = 23.000 zł; w związku z tym, że w przypadku kilku podmiotów limit wynosi 25.000 zł, opodatkowaniu podlegałaby kwota 18.000 zł z pożyczki z kwietnia 20.000 zł – (25.000 zł – 23.000 zł) = 20.000 zł – 2000 zł.

Skoro w przytoczonym wyżej przepisie limity odnoszą się do okresów kolejnych 3 lat kalendarzowych począwszy od 1 stycznia 2009 r., obecny 3-letni okres to 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2017 r.

Zakładam, że w tym przypadku umowy pożyczki faktycznie podlegają przepisom u.p.c.c., tj. nie korzystają ze zwolnienia z art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Objęto nim czynności cywilnoprawne (poza przewidzianymi wyjątkami), inne niż umowa spółki i jej zmiany:
1) w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT,
2) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Sławomir Liżewski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 10.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów