Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Spółka zakupiła na podstawie umowy licencję (100.000 zł) oraz prace programistyczne, szkoleniowe, usługi dostosowawcze za 900.000 zł. Spółka zaliczyła do WNIP 100.000, a w koszty 900.000 zł. To wszystko odbyło się w roku 2015. Przychody z tego tytułu spółka zaczęła osiągać w roku 2016, 2017 i będą dalej osiągane w coraz większej wysokości. Spółka nie uznała prac dostosowawczych i szkoleniowych jako licencji, lecz zgodnie z umową uznała to jako koszt działalności.

Czy koszty na 900.000 zł należy klasyfikować jako bezpośrednie i stosować art. 15 ust 4 u.p.d.o.p. – czyli ponosić je w chwili osiągania przychodu, czy mogą być uznane w roku 2015?

Czy uznając, że nie jest to koszt bezpośredni, naruszamy jakiś przepis lub narażamy się na amortyzowanie całości i wprowadzeniu do WNIP 1.000.000 lub też przeniesieniu 900.000 na RMK?

Czy jeśli 900.000 zł zostało zaliczone w koszty w roku 2015 w opisanej sytuacji może być w jakichś okolicznościach uznane za prawidłowe?

Odpowiedź:

Jeśli zakupiona licencja już w momencie zakupu nadawała się do gospodarczego wykorzystania, to mogła być już wtedy wartością niematerialną i prawną. Późniejsze prace dostosowawcze nie stanowiły wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Nie stanowiły one także ulepszenia tych aktywów (bowiem jest to formalnie niemożliwe). W związku z tym te wydatki mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Vademecum Doradcy Podatkowego - tu znajdziesz wiedzę, pomoc 24h i wsparcie ekspertów! SPRAWDŹ ->


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z kolei art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. zastrzega, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się m.in. licencje. Podkreślić także należy, iż wartości niematerialne i prawne nie podlegają (inaczej niż środki trwałe) ulepszeniu. Jeśli licencja nadawała się już wówczas do gospodarczego wykorzystania, to wówczas mogła być już wartością niematerialną i prawną. Późniejsze prace dostosowawcze nie stanowiły wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Nie stanowiły one także ulepszenia tych aktywów (bowiem jest to formalnie niemożliwe). W związku z tym te wydatki mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty, o których Państwo piszecie, są niewątpliwie kosztami związanymi z okresami. Wiążą się one bowiem pośrednio z uzyskiwaniem przychodów w dłuższym okresie. Jednocześnie nie można teraz (jak rozumiem) określić czasu, w jakim koszty te dotyczyć będą przychodów. Nie można zatem podzielić tych kosztów na poszczególne okresy, bowiem nie wiadomo, jak długi będzie okres, którego koszty te dotyczą. Dlatego też, moim zdaniem, nie trzeba rozliczać tych kosztów w czasie.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 14.02.2017 r.